Top Refer Links


Login • Instagram

Jehian Instragram

5 bulan lalu
Ref by : Bukukitacom

Jehian adalah pendiri mantappu corp bersama jerome polin. manager influencer ternama. follow yuk

Dosa-Dosa Besar

5 bulan lalu

Dosa ialah perbuatan yang melanggar hukum Allah dan agama. Tidak ada seorang pun manusia yang luput dari dosa di dunia ini. Setiap manusia punya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa ialah yang bertobat nasuha pada Allah. Manusia berdosa memang wajar, tetapi menjadi tidak wajar apabila perbuatan dosa dan maksiat itu dilakukan terus-menerus dengan sadar sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kita tidak boleh merancang dan menyengaja untuk berbuat dosa. Terlebih lagi jika dosa yang diperbuat itu adalah dosa kepada Allah, Sang Pemilik Kehidupan. Orang seperti inilah dalam sebuah hadits disebutkan .. akan jatuh ke dalam kehinaan, bahkan lebih hina dari seekor keledaiDi dalam Buku Dosa-Dosa Besar inilah kaum muslimin bukan hanya diperkenalkan dengan beragam dosa besar sebagai pengetahuan, tetapi juga disajikan bagaimana upaya-upaya umat Islam untuk menghindari diri dari perbuatan dosa. Dosa yang terkadang berbaur dengan beragam kenikmatan duniawiah atau materi, seperti menumpuk harta kekayaan tanpa pernah dikeluarkan zakatnya, berzina, memakan riba, laki-laki yang berdandan menyerupai wanita, percaya pada kekuatan sihir dan tahayul, menunjukkan bahwa peluang untuk berbuat dosa adalah sebanyak udara yang kita hirup dan sebanyak hembusan napas yang kita keluarkan. Jadi, berhati-hatilah dan berpikirlah seribu kali jika akan berbuat dosa, karena sebersit dan sekcil apapun dosa yang dilakukan, kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah.

Mukjizat Sabar Syukur Ikhlas: Rahasia Hidup Bahagia Dunia Ak

5 bulan lalu

..Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan (yang baik) adalah bagi orang yang bertakwa. (Hud:49)Sabar, sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sejatinya membutuhkan perjuangan keras untuk mewujudkannya. Dalam tujuh formula bahagia dunia akhirat, sabar ditempatkan sebagai fondasi yang berfungsi menguatkan elemen-elemen lain yang juga harus dikuasai seperti sejauh mana kita bersyukur atas pemberian-pemberian-Nya, sejauh mana kita ikhlas, sejauh mana kita rela, sejauh mana kita mampu bertawakal, bermuhasabah, dan kemudian beristikamah dengan semuanya.Latihlah diri Anda agar dapat menguasai tujuh kemampuan yang ada di dalam buku ini, niscaya Anda akan menjadi pribadi yang lebih tenang, tidak gampang termakan oleh emosi, dan tentunya bahagia dunia akhirat.Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

FIQH QIBLAT

5 bulan lalu

Dalam sehari semalam, minimal lima kali kita menghadap ke Qiblat di dalam shalat. Urusan sehari-hari kita pun tak pernah lepas dari Qiblat; berdoa, menyembelih binatang, membaca Al-Qur'an, hingga urusan buang air di toilet. Bahkan ketika kita wafat nanti, pun mayat kita akan dihadapkan ke Qiblat.Demikian pentingnya Qiblat, begitu mulianya. Namun, adakah kita pernah berpikir untuk memahami lebih jauh arah yang demikian penting ini?Buku ini dapat menemani Anda menggali pemahaman yang lebih utuh tentang Qiblat: mulai dari Sejarah Qiblat, Kisah Perubahan Arah Qiblat, Hukum Syari'at Menghadap Qiblat berikut hikmah yang terkandung di dalamnya, Fatwa-Fatwa Kontemporer tentang Qiblat, hingga cara sederhana menghitung dan meluruskan Qiblat Anda.Dengan rumus-rumus dan contoh aplikatifnya yang demikian simpel, Anda bahkan hanya membutuhkan sebuah kalkulator untuk mencari ketepatan arah shalat Anda.  

kajian Tematik Al-Quran Tentang Ketuhanan

5 bulan lalu

Ketauhidan terhadap Allah SWT. merupakan sebuah kemutlakan atau keniscayaan bagi kaum muslim. Ketauhidan merupakan pintu masuk seseorang tatkala berkomitmen menjadi muslim. Dimensi transeden ketuhanan tentu saja bukan hanya berbicara tentang Allah SWT. dan eksistensinya, tetapi juga berkolerasi dengan mahakarya yang diciptakan-Nya, hukum atau regulasi-regulasi yang diperuntukkan bagi seluruh alam semesta dan makhluk-Nya, serta ketetapan-ketetapan takdir bagi makhluk dan alam semesta secara keseluruhan.Di dalam Buku Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Ketuhanan ini, dipaparkan secara jelas bagaimana Al-Qur'an memandang tentang Tuhan, manusia, alam, keimanan, syirik, Hari Akhir, Ikhtiar, Islam, ihsan dan kekuturan.Pemahaman terhadap eksistensi Allah SWT. harus diletakkan pada parameter Al-Qur'an, terutama tentang ke-Mahaesa-anNYA dan sifat-sifat wajib bagi Allah SWT. yang mengiringnya, seperti Allah itu Ada (wujud), Dahulu (qidam), Kekal (baqa'). Berbeda dengan ciptaan-NYA (mukhalafatuhu lil hau adits), dan 16 sifat wajib lainnya. Kerangka pemahaman tersebut kelak akan berujung dan bermuara pada mak'rifatullah.Sebelum Allah SWT. menciptakan Adam sebagai manusia pertama, Allah SWT. terlebih dahulu menciptakan alam semesta ini dengan sistem kerja yang teratur dan serasi. Semuanya berjalan menurut iramanya masing-masing. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengurus alam ini. Untuk melaksanaan tanggung jawab itu, Allah SWT. telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman kepada rasul-NYA.Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul Allah SWT. terakhir diutus untuk menyempurnakan peradaban umat manusia. Tugas Rasulullah SAW. ialah meluruskan keyakinan kaum kafir Quraisy dan kaum musyrikin lainnya dengan cara menyembah Allah sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Kajian ketauhidan menjadi sangat elementer bagi umat Islam untuk menentukan komitmen terhadap ke-Mahaesa-an dan ke-Mahakuasa-an Allah SWT. atas seluruh alam dan isinya.

Kompilasi Hadis Dakwah

5 bulan lalu

Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya: Kitabullah dan Sunah Nabi-Nya (HR. Imam Malik). Kedua warisan ini sudah pasti akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Swt. sebagai pemiliknya. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengamalkan danmendakwahkannya.Buku Kompilasi Hadis Dakwah merupakan hasil usaha penulis dalam menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema dakwah, dan upaya menerjemah- kan dakwah dalam perspektif hadis, juga menjawab kelangkaan referensi hadis dakwah. Selama ini kitab-kitab hadis yang dijadikan sumber, seperti Kutub al-Sittah, cenderung berisi hadis tentang fikih. Karena itu, buku ini disusun dengan cara mengumpulkan berbagai literatur mengenai sejarah Nabi Saw. disertai penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan tema pokok kandungan suatu hadis.Buku ini berisi hadis tentang dakwah, mulai dari dasar, tujuan, dan berbagai subsistemnya; dinul Islam dan masalah-masalah yang terkait dengan dakwah, seperti sikap ikhlas, akhlak terpuji dan tercela, dosa besar, etos dalam bekerja, mencari ilmu, kepemimpinan, seni, dan pembinaan keluarga. Dilengkapi juga pembahasan hadis tentang kesehatan dan larangan menggunakan narkoba. Buku ini sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Dakwah, pelaku dakwah, dan masyarakat umum yang berminat mendalami hadis.

Kaidah Tafsir

5 bulan lalu

Dengan menguasai bahasa Arab, atau merasa paham terhadap arti sejumlah ayat-ayat Al-Quran, atau memahami tema-tema tertentu yang dibicarakan dalam Al-Quran, sebagian dari kita mungkin menganggap dirinya sudah layak menafsirkan Al-Quran. Allah memang telah bersumpah dalam Surah al-Qamar (54): 17 bahwa Dia mempermudah Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Namun, itu bukan berarti setiap orang dengan mudah dapat memahami secara benar kandungan dan pesan-pesan Al-Quran. Dalam ayat yang lain (QS. Ali 'Imran [3]:7) Allah juga mengingatkan kepada siapa saja yang ingin memahami pesan-pesan Al-Quran agar berhati-hati dan mempersiapkan diri. Sebab, di samping yang muhkam, ada juga ayat-ayat yang mutasyabih. Dan Al-Quran tidak menunjukkan mana yang muhkam dan mana yang mutasyabih. Untuk itu, diperlukan alat bantu agar pesan-pesan-Nya bisa dipahami secara benar sesuai konteks dan maksud ayat.Pembicaraan tentang alat bantu yang digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut selama ini terangkum dalam lingkup ilmu tafsir yang mencakup pembahasan kaidah tafsir. Jika tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia, kaidah tafsir dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang membantu seorang penafsir dalam menggali makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskan kandungan ayat-ayat yang muskil.Dan buku ini tentang kaidah tafsir itu: berisi penjelasan tentang syarat, kaidah, dan aturan yang patut diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami pesan-pesan Al-Quran secara benar dan akurat.Ditulis oleh seorang pakar tafsir terkemuka, karya ini dapat dikatakan sebagai buku pertama dalam bahasa Indonesia tentang kaidah tafsir.

Khabab bin Arats : Cahaya Islam Menerangi Jiwanya

5 bulan lalu

Di hadapan Allah SWT, seorang budak ataupun bangsawan tidaklah jadi pertimbangan. tetapi, keshalehanlah yang menjadi penilaian utama. Khabab bin Arats juga tadinya adalah seorang budak yang kemudian oleh Allah diberi hidayah sehingga ia muslim yang taat.Ia juga seorang pandai besi yang andal. Khabab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang setia. Pada awal-awal masa keislamannya, Khabab juga pernah menerima perlakuan keji kaum kafir Quraisy. Tetapi, keimanan pula yang telah menyelamatkan jiwanya dari kemusyrikan.

Seri Makhluk Ghaib : Malaikat dalam Al-Quran

5 bulan lalu

Dalam nalar manusia modern, perbincangan tentang jin, setan, malaikat dianggap sebagai omong kosong. Ini bisa dipahami karena keberadaan makhluk ghaib ini tidak terdeteksi oleh metodologi keilmuan yang populer disebut sebagai metode ilmiah. Karena tidak terdeteksi, wujud-wujud tersembunyi itu dianggap tidak ada dan perbicangan tentangnya secara indrawi dan rasional bukan berarti wujud itu tidak ada.Al-Qur'an menginformasikan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah, bahkan diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jadi, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya wujud makhluk tersebut, tetapi lebih pada bagaimana kita menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar.Buku ini membahas tentang keberadaan Jin dalam kaitannya dengan kehidupan manusia. Di dalamnya diuraikan berbagai hal, mulai dari mengimani keberadaannya, unsur kejadiannya, jenis dan macamnya, makanan serta cara makannya.

Menjawab Dakwah Kaum Salafi (2013)

5 bulan lalu

Jawaban Ilmiah terhadap Permahaman dan Cara Dakwah Kaum 'Salafi-Wahabi'Umat Islam di seantero dunia bberapa dekade belakangan ini begitu gencar digelinding oleh gerakan dakwah yang cenderung bersifat ekstrem bahkan sangat meresahkan, tidak terkecuali di Indonesia 'Aksi takfir (pengafiran), tasyrlik (pemusyrikan) maupun tabdil'(pembid'aham) boleh dikatakan paham yang lagi 'ngentren' dewasa ini.Fenomena ini nyatanya tidak hanya mengeroposi bingkai-bingkai ukhuwwah Islamiyah, namun telah sampai pada tataran merusak pondasi-pondasi agama yang telah menjadi konsensus bersama. Dan, kemajuan teknologi informasi makin mendorong meluasnya 'fatwa-fatwa' mereka laksana air terlepas dari salurannya. Kekacauan fatwa (faudha al-fataawa) pun tidak bisa terelakkan. Umat Islam pun kebingungan.Buku Menjawab Dakwah Kaum 'Salafi' ini merupakan salah satu buku intelektual yang representatif menjawab berbagai permasalahan terkait dengan pemahaman kaum yang menamakan diri Salafi itu. Mulai dari soal sunnah dan bid'ah, taklid, maulid Nabi, ziarah ke makam Rasulullah, tawasul, tabarruk hingga mengklaim kedua orangtua Rasulullah saw. sebagai ahli neraka.Buku yang memuat berbagai bantahan ilmiah dan rasional ini, ditulis langsung oleh Multi Agung Mesir, Prof. DR. Ali Jum'ah. Dengan demikian, buku ini sangat pantas untuk dibaca dalam rangka menjawab kegelisahan yang meruyak di tengah umat Islam dewasa ini.

Islam Yang Saya Pahami (reguler)

5 bulan lalu

Beranjak dari pemahamannya atas al-Qur'an dan Sunnah, ditambah pengetahuannya yang mendalam dan luas atas ilmu-ilmu keislaman lainnya, bahasa, dan filsafat, M. Quraish Shihab dalam buku ini membahas isu-isu penting terkait Islam dalam konteks sosial-politik Indonesia terkini. Misalnya, bagaimana umat Islam yang tinggal di negara-bangsa seperti Indonesia ini mesti bersikap terkait khilafah dan kewarganegaraan? Di era sekarang yang memungkinkan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, bagaimana kita bisa tetap menghadirkan kedamaian?Ini merupakan kelanjutan buku pertama, Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam. Kalau uraian buku pertama menekankan kepada dasar-dasar ajaran Islam, buku ini berupaya menjelaskan sekian persoalan yang penulis anggap penting untuk kita pahami dalam rangka melaksanakan ajaran Islam di zaman kiwari.Sebagaimana karakter buku pertama, dalam buku ini pun penulis menyajikan uraian secara singkat, padat, dan bermakna. Benang merah kedua buku ini adalah ikhtiar penulis untuk senantiasa menghadirkan keberagaman pendapat sebagai rahmat.

Ada Rasa Surga Dalam Dada

5 bulan lalu

Manusia terciptakan dalam keadaan selalu berkeluh-kesah, mengeluh terus-menerus, dan serba-salah. Ketika mendapat kesulitan dia stress, putus asa dan berada dalam keadaan yang susah-payah lagi menderita. Sebaliknya, apabila mendapat kelapangan dan kesenangan dia menjadi kikir dan pelit, khawatir setiap saat akan kehilangan; maka harta pun membuat manusia menderita pula.Kalimat di atas tidak berlaku bagi sebagian orang yang dekat dengan Allah. Merekalah yang melakukan sholat. Orang yang melakukan sholat itu dijamin hidupnya lebih tenang. Semakin khusyu' sholatnya semakin tenang hidupnya, sehingga dia tidak berkeluh-kesah?tidak merasa sempit walaupun berada di antara lubang jarum, pun tidak lepas kontrol dan berbuat semaunya saat berada di tanah lapang sekalipun. Bagi mereka, ada rasa surga di dalam dada, ada bahagia di setiap hembusan napasnya.

Tips Meraih Kesempurnaan Puasa

5 bulan lalu

Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan pendidikan umat Islam, bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan bulan ibadah yang pahalanya diterima langsung oleh Allah SWT. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk menyambutnya dengan senang hati. Untuk itu, kita harus melakukan persiapan yang optimal di antaranya dengan menyiapkan ilmu, mental dan amal agar puasa kita diterima Allah SWT. Buku sederhana ini menyajikan ulasan singkat persiapan itu dan menguraikan tip dan renungan agar kita bisa meraih ibadah puasa yang sempurna.

Panduan Esoteris Mengolah Jiwa: Menumbuhkan Perilaku Beradab untuk Hidup Bahagia

5 bulan lalu

Perilaku, adab, atau akhlak menentukan kualitas seseorang: baik atau buruk, bahagia atau sengsara. Perilaku itu sendiri adalah cerminan dari dalam diri, dari jiwa. Semakin kotor dan keruh jiwa, perilaku akan semakin buruk dan jahat. Sebaliknya, semakin bersih dan jernih jiwa, perilaku akan semakin baik pula. Maka, jiwa adalah kuncinya. Mengelola dan mengolah jiwa merupakan keniscayaan agar perilaku diri menjadi berkualitas. Dan, itu semua ada seninya atau tata caranya. Melalui buku tipis tetapi berbobot dan sarat nasihat mencerahkan ini, Imam at-Tirmidzi secara khusus memandu orang-orang yang ingin melakukan perjalanan spiritual untuk mendekati dan menaati Allah: pelaku suluk (salik). Juga, secara umum, kita semua yang ingin menyelami spiritulitas lebih dalam, mengenalnya lebih jauh, mengolahnya lebih lembut, dan membersihkannya dari racun yang merusaknya. Dalam buku ini, kita mendapatkan penjelasan yang gamblang dan mencerahkan tentang hawa nafsu, mujahadah, kecerdasan, latihan, kebahagiaan, kejujuran, niat, teladan malaikat, makrifat, dan perjalanan ruhani menuju Allah, lengkap dengan segala persoalan terkait dan seni mengatasinya. Inilah panduan bergizi ihwal pembangunan jiwa dari ulama klasik nan masyhur yang tak diragukan lagi kesalehannya.

Surat Yaasiin & Tahlil : Dilengkapi Doa-doa Kubur & Istighatsah

5 bulan lalu

PEDOMAN EJAAN HURUF ABAB YANG DITULIS DENGAN HURUF LATINSURAT AL-FAATIHAHSURAT AL-IKHLASHSURAT AL-FALAQSURAT AN-NAASAYAT KURSISURAT YAASIIN DAN TERJEMAHANDOA SURAT YAASIINTAHLILDOA TAHLILDOA ARWAH UNTUK BAPAK DAN IBUDOA KHUSUS BAGI MAYITDOA SELAMATDOA NISFU SYABANSHALAWAT NARIYAHTATA CARA SHALAT JENAZAHBACAAN SHALAT JENAZAHTALQIN MAYITBACAAN ISTIGHATSAHSURAT AL-FIILSURAT AL-MAA'UUNSURAT AL-KAUTSARSURAT AL-WAQIAHSURAT AL-WAQIAHSURAT YAASIIN

Bercinta Cara Nabi dan Raja

5 bulan lalu

Nabi dan Raja adalah sosok yang berpengaruh dan menjadi panutan para pengikutnya. Nabi, sebagai manusia pilihan Tuhan, adalah teladan terbaik dan memiliki tingkatan tertinggi. Sedangkan Raja sebagai manusia biasa, ia memiliki banyak kekurangan sehingga tidak selalu dapat dijadikan panutan bagi rakyatnya, yak- ni manakala ia menyimpang dari aturan yang ditentukan Tuhan. Buku ini mengupas satu sisi kehidupan keduanya, yakni sisi cinta. Sebagaimana dimaklumi, cinta adalah masalah universal manusia. Cinta merupakan anugerah Tuhan yang diberi-Nya energi hidup sangat besar, sehingga akan sangat berbahaya jika ia tidak dikendalikan secara benar. ***

Setitik Embun Surga

5 bulan lalu

Rumahku adalah surgaku', demikianlah seharusnya keberadaan rumah tangga di mata suami-istri. Keluarga harus menjadi tempat kembali yang menghembuskan kedamaian di hati. Keluarga harus menjadi ikatan suci yang memancarkan keindahan dan harmonisasi yang tak bertepi. Keluarga harus menjadi taman tempat berrmekarannya bunga-bungan kebahagiaan.Kehadiran buku ini adalah ibarat oase di tengah padang pasir yang memberikan tetes-tetes kedamaian di tengah carut-marutnya hubungan keluarga yang dirasakan oleh sebagian orang akhir-akhir ini. Buku ini mencoba merujut kembali harmonisasi rumah tangga yang terkoyak, lewat tips-tips dan kiat-kiat yang diberikannya.Lebih dari itu, buku ini juga menawarkan tips-tips khusus bagi pasanga suami-istri, khususnya bagi suami sebagai kepala keluarga, tentang bagaimana caranya mendidik putra-putri mereka dengan baik, agar pada saatnya nanti mereka mampu meraih kehidupan yang sukses dan bahagia.Baca dan amalkan isi buku ini, maka Anda akan menemukan kunci utama untuk membuka gerbang kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Anda! So, selamat membaca dan menikmati buku yang istimewa ini!

Renungan Sufistik: Renungan Penentram Hati

5 bulan lalu

Buku ini berusaha memaparkan butiran-butiran dalam upaya meraih kebahagiaan dan ketentraman hidup, suatu sarana yang kiranya dapat menjembatani komunikasi antara pikiran dan hati. Karena seringkali manusia terlanjur menganggap jika kebahagiaan itu berada di luar dan harus diraih, bahkan ada yang meraih dengan segala cara.

BERSAMA SYEKH DI DISKOTIK : Kisah-Kisah Kehidupan dan Kematian Yang Menggetarkan Jiwa

5 bulan lalu

Keesokan harinya, ketika orang-orang berdesakan memenuhi diskotik, saat panggung hiburan diisi banyak kemungkaran, dan setan-setan mengungkung manusia dan bertepuk tangan, tiba-tiba tirai tertutup. Tirai lalu dibuka kembali. Tampaklah seorang tua bersorban putih, memegang gamis dan dengan tenang duduk di atas kursi. Para pengunjung pun terkejut. Sebagian dari mereka mengira itu adalah satu adagen lawak. Orang tua itu tidak lain adalah syekh Mukhlis. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh Syekh Mukhlis, dan apa yang akan terjadi padanya? Benarkah ini merupakan fenomena kekinian yang dianggap nyeleneh, atau justru menjadi keteladanan bagi para ulama dan tokoh islam lainnya? Buku ini memotret kisah perjalanan kehidupan dan kematian manusia. Kisah tentang syekh Mukhlis adalah bagian dari kehidupan tersebut. Selain kisah bersama syekh di diskotik, pembaca akan menemukan kisah-kisah kehidupan dan kematian yang menarik, yang dapat menggetarkan hati dan menambah keimanan, lalu menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya ajal pasti akan menjemput, dan untuk itu kita akan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal nan abadi.

Muhammad Saw : Manusia Paling Sempurna, Nabinya Para Nabi

5 bulan lalu

Biografi (sirah) dan sejarah Nabi Muhammad tak pernah selesai diulas dan dibicarakan. Sebagai manusia biasa maupun utusan Allah yang membawa risalah langit. sosoknya selalu menarik perhatian. Peristiwa-peristiwa di seputar kehidupannya atau hal-hal yang berkaitan dengan karakter pribadinya senantiasa melahirkan banyak pandangan dan tafsir. tak hanya dari kalangan pakar muslim tetapi juga nonmuslim. Membahas sirah Nabi tidak secara kronologis. buku ini meng-ulas sejumlah peristiwa penting dan istimewa di seputar kehidupan beliau. dari sebelum lahir hingga wafat, untuk menjernihkan beragam polemik dan salah tafsir tentang beliau. Dengan begitu. sosok Nabi sebagai manusia tidak tenggelam dalam sosok kenabiannya, atau sebaliknya. Sebab dalam diri beliau memang terhimpun dua kedudukan sekaligus: manusia biasa (ana basyarun mitslukum) dan utusan Allah. Dengan bahasa yang penuh penghormatan dan kekaguman sekaligus pengamatan yang kritis. penulis menjelaskan secara lebih masuk akal. objektif. dan simpatik terhadap sosok Nabi Muhammad yang luar biasa. baik sebagai manusia biasa maupun sebagai nabi pentup. Sebuah kajian yang benar-benar berbeda dari buku-buku sirah Nabi pada umumnya.